Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU

Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU (do junija l. 2016 Pravopisna komisija pri SAZU) je nadinstitucionalno strokovno delovno telo, v kateri sodelujejo predstavniki različnih strokovnih javnosti, zlasti slovenistične. Z udeležbo predstavnikov raziskovalnih in pedagoških ustanov, strokovnjakov za različna jezikovna področja in ustvarjalcev je komisiji omogočeno, da se seznani z različnimi pogledi na pravopisna in s pravopisom povezana jezikovna vprašanja ter posledično prenovi knjižnojezikovni standard v skladu s pričakovanji pišoče javnosti.

Naloga pravopisne komisije in sodobnih normativnih priročnikov je usmerjena tudi h kritičnemu vrednotenju tradicionalnih prepričanj, zlasti pa k presoji jezikovnih novosti, pri čemer si bo prizadevala upoštevati že ustaljene oblike in iskati sistemske utemeljitve za nove rešitve.

Prenova pravopisnih pravil 

Pravopisna komisija je v letu 2013 začela proces prenove pravopisnih pravil. S tega vidika pričujoče spletišče nima le predstavitvene vloge, temveč je namenjeno tudi zbiranju pobud in predlogov ter komuniciranju z jezikovnimi uporabniki, strokovnjaki in laiki. Slednji so mnogo pripomb na obstoječo kodifikacijo podali že po izidu Slovenskega pravopisa leta 2001 oz. 2003, toda pospešena razvojna dinamika, pa tudi védenje, da je pravopisje v znatnem deležu vprašanj, ki jih rešuje, dogovornega značaja, nas spodbujata k obuditvi strokovne diskusije in soočanju nasprotnih ali sorodnih stališč.

Vprašanja in odgovori ... 

Komisija bo zato na rednih srečanjih obravnavala tudi morebitna vprašanja, ki so povezana z vrzelmi v aktualnih pravilih oz. z neskladjem med pravili in pravopisnim slovarjem. Svoja stališča bo objavljala na spletišču v rubriki "Odgovori na vprašanja". V ta okvir se uvrščajo tudi tista normativna vprašanja, ki jih v svoji jezikovno in terminološko svetovalnico prejema Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, a je zaradi ugotovljenih neskladij v kodifikaciji, vpliva tradicionalne kodifikacije ali možnosti različnih razlag nanje težko nedvoumno odgovoriti.


Stik

Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana

E-naslov: pravopisna.komisija@zrc-sazu.si

 


Strani urejata: Helena Dobrovoljc in Manca Černivec
Zadnja posodobitev: 22. maja 2024