Ankete PKKazalo


Na 28. seji Pravopisne komisije 20. aprila 2019 je bil sprejet sklep, da komisija pri nekaterih odprtih vprašanjih poglavja »Slovnični oris za pravopis« pridobi odgovore ne le iz obstoječega korpusnega gradiva, temveč si pomaga z anketo med širšim krogom jezikovnih uporabnikov, še posebej pa se povabi k izpolnjevanju ankete strokovnjake, lektorje, prevajalce in jezikoslovce vseh specializacij. Poglavje »Slovnični oris za pravopis« je namreč zasnovano kot pregled tistih problematičnih mest v glasoslovju, oblikoslovju in besedotvorju, ki uporabnikom povzročajo težave in pri katerih smo ob pripravi pravil ter ob slovarski obravnavi že ugotovili odstopanja od Slovenskega pravopisa 2001.


Ob prenovi pravopisnih pravil je bilo predlagano tudi, naj Pravopisna komisija upošteva pobudo Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (KSZI) za spremembo pravopisnega pravila o pisanju začetnice v neprvih sestavinah zemljepisnih imen. KSZI je zavzela stališče, da bi vse sestavine zemljepisnih imen – razen predlogov in veznikov – zapisovali z veliko začetnico ne glede na to, ali gre za naselbinsko V Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU so v prvi fazi prenove pravopisnih pravil s soglasjem sprejeli odločitev o zapisovanju vseh sestavin naselbinskih imen z veliko začetnico in s tem ukinitev izjem glede razširitve reforme na naselbinska imena pa stališča niso bila enotna. Svoja stališča o pisanju zemljepisnih lastnih imen pa so predstavniki obeh komisij predstavili junija 2019 na posvetu »Srečanje dveh komisij«. Prispevki s tega posveta, ki so hkrati utemeljitve posameznih predlogov, so predstavljeni v brošuri Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom.