O Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU

Iz zgodovine ...

Vse od sredine 30. let prejšnjega stoletja, ko se je slovensko jezikoslovje začelo aktivno ukvarjati s standardizacijo oz. pravopisnimi pravili, je organiziranje pravopisne dejavnosti podeljeno Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter njenemu strokovnemu telesu. Od konca druge svetovne vojne je SAZU tudi zadnja instanca, ki vsakokratni standardizacijski dogovor potrdi in mu s tem podeli legitimnost. SAZU je v zadnjih 50 letih normativno pristojnost in nadinstitucionalnost zagotavljala tako, da je v pravopisno komisijo imenovala različne strokovnjake: poleg slovenistov tudi jezikoslovce, specializirane za druge jezike, leksikografe, prevajalce in literarne ustvarjalce. 

Izvedba, zlasti pa priprava slovarskega dela, je bila v domeni akademijskega Inštituta za slovenski jezik; vse do pravopisa l. 1962 so pravopisna pravila namreč izhajala hkrati s slovarjem, ki gradivsko razširja v pravilih predstavljene dogovore. Od leta 1981, ko so se akademijski inštituti povezali v Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša nadaljuje s svojo pravopisno dejavnostjo v okviru ZRC SAZU, s SAZU pa se povezuje v okviru projekta »Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda«, ki ga ustanovi izvajata. Rezultat inštitutske pravopisne dejavnosti je zadnji slovenski pravopis (Slovenski pravopis 2001), ki je izšel v dveh delih: najprej so bila predstavljena pravila (1990; Pravopisna komisija SAZU, preds. akad. J. Toporišič), nato pa so leta 2001 izšla tudi pravila s slovarjem. Delo je l. 2003 izšlo v elektronski obliki na CD-ROM-u, leta 2009 pa na spletu. Pravila je l. 1989 potrdila tudi SAZU; funkcija slovarja je aplikativna.


Ustanovitev nove Pravopisne komisije pri SAZU (22. aprila 2013)

V mesecu aprilu 2013 je Predsedstvo SAZU na svoji 7. redni seji na podlagi 8. alineje 2. člena in 54. člena Statuta Slovenske akademije znanosti in umetnosti izdalo sklep o imenovanju Pravopisne komisije pri SAZU. Naloga nove Pravopisne komisije je »priprava predloga posodobitve obstoječih pravopisnih pravil v skladu s pravopisno tradicijo in ob upoštevanju jezikovnih sprememb sodobne slovenščine ter skrb za njeno uveljavitev v jezikovni praksi«. Povezava:  Delovna telesa SAZU  

Preimenovanje Pravopisne komisije pri SAZU v Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU (26. maja 2016)

Vodstvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti sta soglašali, da se Pravopisno komisijo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti preimenuje v Pravopisno komisijo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Novoimenovana komisija svoje delo nadaljuje v nespremenjeni sestavi.

Sklep, ki ga je sprejelo predsedstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti po predhodno podanem soglasju Upravnega odbora Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je mogoče prebrati tule.

Novo imenovanje (21. maja 2019)


Maja 2019 je predsedstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti po predhodno podanem soglasju Upravnega odbora Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti potrdilo nov triletni mandat komisiji (sklep). Novembra 2019 so bili v komisijo imenovani trije novi člani (sklep), tj. dr. Kozma Ahačič, dr. Nataša Logar in dr. Mateja Petrovčič.

Spremembe leta 2022 


Septembra 2022 je predsedstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti po predhodno podanem soglasju Upravnega odbora Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti na predlog Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša potrdilo nov triletni mandat komisiji, pri tem pa je bila v ožji sestav komisije imenovana dr. Tanja Mirtič, dr. Andrej Ermenc Skubic je postal član širšega sestava, namesto dr. Draga Kladnika je član Pravopisne komisije postal dr. Drago Perko. 

Spremembe leta 2023 


Decembra 2023 je Izvršilni odbor Slovenske akademije znanosti in umetnosti na predlog Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša v ožji sestav komisije imenoval dr. Domna Krvino, dr. Nataša Jakop in dr. Janoš Ježovnik pa sta postala člana širšega sestava.