Sestava komisije

ravopisno komisijo pri SAZU sestavlja osemnajst sodelavcev. Ožji del komisije sestavlja osem sodelavk in sodelavcev, v širšem sestavu pa se skupini pridruži deset kompetentnih strokovnjakinj in strokovnjakov z različnih ustanov in področij. Slednji so v komisijo vključeni bodisi kot strokovnjaki za področje pravopisa bodisi kot eksperti za jezikovna področja, povezana s pravopisom.


 Ožja skupina komisije  Širša skupina komisije
 • izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc (ISJFR ZRC SAZU, FH UNG; pravopisna, pravorečna in leksikografska problematika; predsednica komisije)
 • dr. Andrej Ermenc Skubic (pisatelj in prevajalec; pravopis v različnih jezikovnih zvrsteh)
 • doc. dr. Nataša Jakop (ISJFR ZRC SAZU; frazeologija, leksikografija in pravopis)
 • Marta Kocjan Barle (fonetičarka na Radiu Slovenija, lektorica, urednica; lektoriranje, pravopis v šolskih učbenikih, leksikografskih in enciklopedičnih delih)
 • doc. dr. Tina Lengar Verovnik (FDV UL in ISJFR ZRC SAZU; pravopisna in pravorečna problematika; koordinatorka dela komisije)
 • akad. prof. dr. Janez Orešnik (SAZU; vprašanja splošnega jezikoslovja, slovnice, skladnje in stika slovenščino s tujimi jeziki)
 • prof. dr. Hotimir Tivadar (FF UL; pravorečje in pravopis)
 • dr. Peter Weiss (ISJFR ZRC SAZU; pravopis, pravorečje in leksikografija)
 • izr. prof. dr. Kozma Ahačič (ISJFR ZRC SAZU; slovničarstvo, zgodovina slovenskega jezika)
 • dr. Peter Holozan (Amebis, d. o. o.; skladnja in jezikovne tehnologije)
 • prof. dr. Marko Jesenšek (FF UM; zgodovina slovenskega jezika, lastnosti knjižnega jezika v neosrednjem prostoru)
 • dr. Drago Kladnik (GIAM ZRC SAZU; zemljepisna imena v pravopisu; član Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS)
 • doc. dr. Nataša Logar (FDV UL; sodobni slovenski knjižni jezik, stilistika, jezikovna kultura)
 • izr. prof. dr. Mateja Petrovčič (FF UL; kitajščina in azijske nelatinične pisave)
 • prof. dr. Marko Snoj (ISJFR ZRC SAZU, FF UL; etimologija in leksikografija)
 • prof. dr. Irena Stramljič Breznik (FF UM; besedotvorje in slovnica v pravopisu)
 • dr. Mojca Žagar Karer (ISJFR ZRC SAZU; terminologija in pravopis)
 • prof. dr. Andreja Žele (FF UL, ISJFR ZRC SAZU; skladnja in  oblikoskladnja v pravopisu)

Decembra 2014 smo se člani PK poslovili od dolgoletnega predsednika komisije akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča.

Uporabljene kratice:

FDV UL ......... Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
FF UL ............ Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
FF UM ........... Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
FH UNG ........ Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
GIAM  ............ Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
ISJFR ............ Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
SAZU ............ Slovenska akademija znanosti  in umetnosti
ZRC SAZU ... Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti