Sestava komisije

ravopisno komisijo pri SAZU sestavlja osemnajst sodelavcev. Ožji del komisije sestavlja osem sodelavk in sodelavcev, v širšem sestavu pa se skupini pridruži deset kompetentnih strokovnjakinj in strokovnjakov z različnih ustanov in področij. Slednji so v komisijo vključeni bodisi kot strokovnjaki za področje pravopisa bodisi kot eksperti za jezikovna področja, povezana s pravopisom.


 Ožja skupina komisije  Širša skupina komisije
 • izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc (ISJFR ZRC SAZU, FH UNG; pravopisna, pravorečna in leksikografska problematika; predsednica; od apr. 2013)
 • dr. Domen Krvina (ISJFR ZRC SAZU; skladnja, leksikografija in slovanski jeziki; od dec. 2023)
 • Marta Kocjan Barle (fonetičarka na Radiu Slovenija, lektorica, urednica; lektoriranje, pravopis v šolskih učbenikih, leksikografskih in enciklopedičnih delih; od apr. 2013)
 • doc. dr. Tina Lengar Verovnik (FDV UL in ISJFR ZRC SAZU; pravopisna in pravorečna problematika; podpredsednica; od apr. 2013)
 • dr. Tanja Mirtič (ISJFR ZRC SAZU; pravorečje; od sept. 2022)
 • akad. prof. dr. Janez Orešnik (SAZU; vprašanja splošnega jezikoslovja, slovnice, skladnje in stika slovenščino s tujimi jeziki; od apr. 2013)
 • prof. dr. Hotimir Tivadar (FF UL; pravorečje in pravopis; od apr. 2013)
 • dr. Peter Weiss (ISJFR ZRC SAZU; pravopis, pravorečje in leksikografija; od apr. 2013)
 • izr. prof. dr. Kozma Ahačič (ISJFR ZRC SAZU; slovničarstvo, zgodovina slovenskega jezika)
 • dr. Andrej Ermenc Skubic (pisatelj in prevajalec; pravopis v različnih jezikovnih zvrsteh)
 • dr. Peter Holozan (Amebis, d. o. o.; skladnja in jezikovne tehnologije)
 • izr. prof. dr. Nataša Jakop (ISJFR ZRC SAZU; frazeologija, leksikografija in pravopis)
 • akad. prof. dr. Marko Jesenšek (FF UM; zgodovina slovenskega jezika, lastnosti knjižnega jezika v neosrednjem prostoru)
 • dr. Janoš Ježovnik (ISJFR ZRC SAZU; glasoslovje)
 • izr. prof. dr. Nataša Logar (FDV UL; sodobni slovenski knjižni jezik, stilistika, jezikovna kultura)
 • dr. Drago Perko (GIAM ZRC SAZU; zemljepisna imena v pravopisu; član Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS)
 • izr. prof. dr. Mateja Petrovčič (FF UL; kitajščina in azijske nelatinične pisave)
 • akad. prof. dr. Marko Snoj (ISJFR ZRC SAZU, SAZU, FF UL; etimologija in leksikografija)
 • prof. dr. Irena Stramljič Breznik (FF UM; besedotvorje in slovnica v pravopisu)
 • doc. dr. Mojca Žagar Karer (ISJFR ZRC SAZU; terminologija in pravopis)
 • akad. prof. dr. Andreja Žele (FF UL, ISJFR ZRC SAZU; skladnja in  oblikoskladnja v pravopisu)

 Sodelavci pri pripravi posameznih poglavij  
 • dr. Janoš Ježovnik (Glasoslovni oris, Glasovno-črkovne premene)
 • Luka Horjak, mag. nem. in mag. slov. (Glasoslovni oris, Glasovno-črkovne premene)
 Sodelavci pri pripravi preglednic za tuje jezike  
 • AlbanščinaIgor Kafol (priprava), akad. prof. dr. Marko Snoj (recenzija)
 • BaskovščinaIgor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Bolgarščina: Milen Malakov (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Bosanščina: delovna skupina (priprava), izr. prof. dr. Mladen Uhlik (recenzija)
 • Češčina: dr. Tanja Mirtič (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Danščina: akad. prof. dr. Janez Orešnik in Marta Kocjan Barle (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • EstonščinaIgor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Finščina: Igor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • FrancoščinaMarta Kocjan Barle (priprava), izr. prof. dr. Primož Vitez (recenzija)
 • Hrvaščina: doc. dr. Tatjana Balažic Bulc (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • ItalijanščinaMarta Kocjan Barle (priprava), izr. prof. dr. Tamara Mikolič Južnič (recenzija)
 • IslandščinaIgor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Japonščina: doc. dr. Luka Culiberg, Marta Kocjan Barle (priprava); asist. dr. Nina Golob, doc. dr. Kristina Hmeljak Sangawa (recenzija)
 • KatalonščinaIgor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Kitajščina: prof. dr. Mateja Petrovčič in Marta Kocjan Barle (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Korejščina: prof. dr. Chikako Shigemori Bučar in Marta Kocjan Barle (priprava), Chang Minyoung (recenzija), delovna skupina (recenzija)
 • Latinščina: Marta Kocjan Barle (priprava), prof. dr. Jerneja Kavčič (recenzija), izr. prof. dr. Kozma Ahačič (recenzija)
 • MadžarščinaMarjanca Mihelič (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Makedonščina: izr. prof. dr. Namita Subiotto (priprava); delovna skupina (recenzija)
 • Nemščina: dr. Peter Weiss, delovna skupina (priprava); Luka Horjak (recenzija)
 • Nizozemščina: doc. dr. Anita Srebnik (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Norveščina: Igor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Nova grščinaprof. dr. Jerneja Kavčič (priprava); delovna skupina (recenzija)
 • Poljščina: dr. Domen Krvina (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Portugalščina: doc. dr. Blažka Müller (priprava); Edvin Derviševič, delovna skupina (recenzija)
 • Romunščina: doc. dr. Agata Šega (priprava); delovna skupina (recenzija)
 • Ruščina: izr. prof. dr. Mladen Uhlik (priprava); prof. dr. Aleksandra Dergancdr. Domen Krvina, delovna skupina (recenzija)
 • Slovaščina: dr. Matej Meterc (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • Srbščina: doc. dr. Tatjana Balažic Bulc (priprava); prof. dr. Tanja Petrović, delovna skupina (recenzija)
 • Stara grščinaprof. dr. Jerneja Kavčič (priprava); delovna skupina (recenzija)
 • ŠpanščinaMarta Kocjan Barle (priprava), doc. dr. Mojca Medvedšek (recenzija)
 • Švedščina: Mita Gustinčič Pahor (priprava), delovna skupina (recenzija)
 • TurščinaIgor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)

Bivši sodelavci komisije  
 • doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar (do 2020)
 • dr. Drago Kladnik (do 2021)
Decembra 2014 smo se poslovili od dolgoletnega predsednika Pravopisne komisije akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča.


Uporabljene kratice:

FDV UL ......... Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
FF UL ............ Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
FF UM ........... Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
FH UNG ........ Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
GIAM  ............ Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
ISJFR ............ Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
SAZU ............ Slovenska akademija znanosti  in umetnosti
ZRC SAZU ... Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti